Kontaktujte nás

Nemocnica novej generácie
Michalovce

Onkologické kompetenčné centrum Michalovce

Komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť s najmodernejším vybavením.

Región Zemplína je z medicínskeho hľadiska dlhodobo charakteristický vysokým výskytom zhubných nádorov s prevažujúcim podielom pokročilejších štádií choroby, starnutím populácie i  s vysokou environmentálnou záťažou, čo dáva reálny predpoklad stáleho nárastu incidencie zhubných nádorov v tomto regióne.  Hlavne  tieto dôvody viedli v minulosti k rozhodnutiu vybudovať onkologické pracovisko práve v Michalovciach.

Terajšie Oddelenie onkológie NsP Š.Kukuru Michalovce a.s. vzniklo v roku 1979  ako Oddelenie klinickej onkológie. So svojimi  60 lôžkami bolo už vtedy  koncipované ako nadregionálne onkologické centrum slúžiace pre liečbu zhubných nádorov pre celý región Zemplína so 450 000 obyvateľmi. V prvej etape sa špecializovalo  na liečbu chemoterapiou a paliatívnu liečbu, pretože svoju činnosť začalo bez rádioterapeutickej bázy.

V r.1991 bolo oddelenie   rozšírené o   moderné pracovisko externej rádioterapie s kobaltovým ožarovacím prístrojom Chisobalt B 75  a  v  r. 1995 aj o pracovisko brachyterapie s moderným ožarovacím prístrojom microSelectron HDR  a  s  plánovacím systémom Plató. Oddelenie bolo zároveň  premenované  na  Oddelenie onkológie a rádioterapie  s   50 lôžkami.

Oddelenie má už dlhoročné skúsenosti ako  nadregionálne pracovisko poskytujúce komplexnú a špecializovanú liečebnú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov so zhubnými novotvarmi z celého regiónu Zemplína  - pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov  nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Sninu. Je plne funkčné a schopné zabezpečiť komplexnú onkologickú liečbu tak po odbornej, prístrojovej a priestorovej stránke.

Nezanedbateľným faktorom je aj jeho geografická poloha v centre Zemplína, čo má veľkú  výhodu v   rovnomernej dostupnosti  pre všetkých pacientov regiónu.

Sme zapojení do vedecko-výskumnej činnosti participáciou na viacerých európskych a amerických výskumných klinických štúdiách.  

Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový  prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení.

V súčasnosti     poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým  a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice.  


Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu  všetkých solídnych tumorov.

  •     chemoterapiou – intravenóznou, subkutánnou, perorálnou
  •     biologickou  liečbou
  •     imunoterapiou
  •     hormonálnou liečbou:

    - podpornú     liečbu      pre     pacientov    s  progredujúcim nevyliečiteľným  malígnym  ochorením
    - podávanie  krvných derivátov
    - odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
    - odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
    - konziliárnu činnosť
    - dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
    - vedecko – výskumnú činnosť
    - odborné špecializované ošetrovateľské služby

Lôžková časť

Lôžková  časť  oddelenia  disponuje 50  dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

Lôžková časť prízemie  (paliatívna starostlivosť)
Na prízemí  budovy sa nachádza ošetrovacia jednotka paliatívnej starostlivosti s 12 lôžkami  -   5 dvojposteľovými izbami a 2 jednolôžkovými izbami, so samostatnou vyšetrovacou miestnosťou,  sociálnymi zariadeniami, jedálňou s chladničkou pre pacientov a televíznym prijímačom.

Lôžková časť 1. poschodie – muži
Ošetrovacia jednotka s 19 lôžkami – 3 trojposteľovými  izbami a 5 dvojposteľovými izbami  je umiestnená na 1. poschodí a je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou,  jedálňou, chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami a chodbou na posedenie pre pacientov a príbuzných.

Lôžková časť 2. poschodie – ženy
Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 19 lôžkami - 3 trojposteľovými  izbami a 5 dvojposteľovými izbami   je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, jedálňou, chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami a chodbou na posedenie pre pacientov a príbuzných.

V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen  z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

Zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

  • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
  • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
  • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)

Návštevné hodiny na oddelení sú denne od 13.00 hod do 18.00 hod.
Mimo určené hodiny návštevy povoľuje primár oddelenia (zástupca primára) alebo ním  určený lekár.

Ambulantná časť

Ambulantná  chemoterapia (G002)

Úsek  ambulantnej chemoterapie je jednou zo základných zložiek každého komplexného onkologického centra. Pacientom je tu aplikovaná najúčinnejšia a najmodernejšia liečba, identická ako na špičkových slovenských alebo zahraničných pracoviskách. Od augusta 2012 je pracovisko zrekonštruované a vďaka tomu majú pacienti možnosť okrem vysoko profesionálnej odbornej starostlivosti absolvovať liečbu bez nutnosti hospitalizácie v komfortných, klimatizovaných priestoroch. Počas liečby majú možnosť pohodlne sledovať televíziu alebo sa venovať iným príjemným aktivitám pri zachovaní potrebného pohodlia. Liečia sa tu všetky typy solídnych nádorov a nádory lymfatických uzlín vo všetkých štádiách.  V odbornej oblasti je pracovisko schopné plne konkurovať svojou úrovňou podobným typom pracovísk v rámci krajských miest. Očakáva sa, že incidencia nádorových chorôb bude v Slovenskej republike  i naďalej  narastať a veríme, že v týchto moderných priestoroch privítame všetkých pacientov, ktorí túto onkologickú liečbu potrebujú alebo budú potrebovať. 

Lekári:
MUDr. Radovan Barilla, PhD
MUDr. Renáta  Šikrová

Sestry:
Jana  Siváková
 Helena Kachničová
            

Ordinačné hod.:                  7.30 – 9.00              9.00 – 10.00              10.00 – 14.30

Pondelok až Piatok                  odbery           vyšetrenie pacientov             liečba

Onkologická  ambulancia (G001)

(situovaná je pri vstupe do budovy)

Zabezpečuje  dispenzárnu starostlivosť o pacientov po onkologickej liečbe do 5 rokov, konziliárnu činnosť, odbery biologického materiálu u ambulantných pacientov, príjem pacientov na lôžkové oddelenie

Lekári:
  MUDr. Gabriela Hermanová, MPH
  MUDr. Renáta  Šikrová
  MUDr. Jozef  Roško
  MUDr. Jana Spišáková
  MUDr. Juraj Fujka
Sestra:
Valéria  Lajčáková

Ordinačné hodiny:
pondelok   7.30 – 9.00 (odbery)       9.00 – 13.00 (kontroly/konzília)                  
utorok        7.30 – 9.00 (odbery)       9.00 – 13.00 (kontroly/konzília)                                          
streda        7.30 – 9.00 (odbery)       9.00 – 13.00 (kontroly/konzília)                                            
štvrtok        7.30 – 9.00 (odbery)       9.00 – 13.00 (kontroly/konzília/onko-gynekologické kontroly)                
piatok         7.30 – 9.00 (odbery)       9.00 – 13.00 (kontroly/konzília)

POKO  ambulancia (G-101)

V POKO ( poliklinické oddelenie klinickej onkológie)  ambulancii je zabezpečovaná dlhodobá, doživotná dispenzárna starostlivosť onkologických pacientov z regiónu. Spracováva  a dopĺňa údaje o zhubných nádoroch v rozsahu určenom Národným centrom zdravotníckych informácii a  odosiela hlásenky do Národného onkologického registra.
 
Lekári:
 MUDr. Gabriela Hermanová, MPH
 MUDr. Jana Spišáková
Sestra:
 Alena Kasáková - onkoepidemiologická sestra
        
Ordinačné hodiny:     7.30 – 9.00               9.00 – 14.00                                    lekár
pondelok                       odbery     onkoepidemiologická štatistika  
utorok                           odbery     dispenzárna starostlivosť          MUDr. G. Hermanová, MPH
streda                            odbery     onkoepidemiologická štatistika  
štvrtok                          odbery     onkoepidmiologická štatistika  
piatok                           odbery     dispenzárna starostlivosť                MUDr. Jana Spišáková
Fyzikálna časť

Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.
Radiačná  onkológia

Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny.  Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov.Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie.

Pracovisko je vybavené novým  lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený  mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými ( aj nenádorovými ) ochoreniami.

Pracovisko externej rádioterapie (G005)

Prevádzka na lineárnom urýchľovači
(situovaná  je na prízemí budovy)

Rádiologickí technici:
Šarolta  Kanóczová
Milena  Kulcsárová
Bc. Igor  Poľaško

Ordinačné hodiny:
Deň                Čas  
Po - Pia    7.30 – 14.30    ambulantní pacienti ráno , noví pacienti poobede

Personálne obsadenie

Primár:
MUDr. Gabriela Hermanová, MPH
špecializácia: radiačná onkológia I. a II. stupňa + klinická onkológia
gabriela.hermanova@svetzdravia.com
                                 
Zástupca primára:
MUDr. Renáta  Šikrová
špecializácia: vnútorné lekárstvo + klinická onkológia
renata.sikrova@svetzdravia.com

Hlavný lekár v odbore onkológia pre skupinu nemocníc Svet zdravia:
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
špecializácia: vnútorné lekárstvo + klinická onkológia
radovan.barilla@svetzdravia.com
 
Lekári:
                                                                                                                       
MUDr. Jozef  Roško
špecializácia: radiačná onkológia I. a II. stupňa + klinická onkológia
tel.: 056/6416420

MUDr. Jana  Spišáková
špecializácia: radiačná onkológia I. stupňa
tel.: 056/6416401

MUDr. Gabriela Holdová
špecializácia: radiačná onkológia v príprave
tel.: 056/6416401

MUDr. Martin Dreisig
špecializácia: vnútorné lekárstvo v príprave
tel:: 056/6416401

Fyzik:
RNDr. Jana  Kalinová
špecializácia: klinická  fyzika
tel.: 056/6416282

Mgr. Mária Andrášová
Špecializácia: klinická fyzika v príprave
tel.: 056/6416415

e-mailové adresy lekárov majú jednotný tvar :  meno.priezvisko@svetzdravia.com

Vedúca  sestra:

Dipl.vš. s. Kvetoslava  Silaničová
kvetoslava.silanicova@svetzdravia.com

Kolektív stredného zdravotníckeho personálu:
  26 sestier
  4 rádiologickí  asistenti
  1 sanitár asistent

Telefonické kontakty

Oddelenie – lôžková časť A (paliatívna starostlivosť): 056 6416 509
Oddelenie – lôžková časť B (muži): 056 6416 369
Oddelenie – lôžková časť C (ženy): 056 6416 403
Lekárska izba: 056 6416 401
Lekárska izba: 056 6416 420
Primár oddelenia: 056 6416 423
Zástupca primára: 056 6416 407
Hlavný lekár v odb. onkológia pre skup. nemocníc Svet zdravia: 056 6416 422
Vedúca sestra: 056 6416 406
Onkologická ambulancia, Ambul. radiačnej onkológie (G001)): 056 6416 412
POKO ambulancia (G-101): 056 6416 424
Ambulantná chemoterapia (G002): 056 6416 489
Pracovisko externej rádioterapie (G005): 056 6416 411
Fyzik: 056 6416 282, 415

Región Zemplína je z medicínskeho hľadiska dlhodobo charakteristický vysokým výskytom zhubných nádorov s prevažujúcim podielom pokročilejších štádií choroby, starnutím populácie i  s vysokou environmentálnou záťažou, čo dáva reálny predpoklad stáleho nárastu incidencie zhubných nádorov v tomto regióne.  Hlavne  tieto dôvody viedli v minulosti k rozhodnutiu vybudovať onkologické pracovisko práve v Michalovciach.

Terajšie Oddelenie onkológie NsP Š.Kukuru Michalovce a.s. vzniklo v roku 1979  ako Oddelenie klinickej onkológie. So svojimi  60 lôžkami bolo už vtedy  koncipované ako nadregionálne onkologické centrum slúžiace pre liečbu zhubných nádorov pre celý región Zemplína so 450 000 obyvateľmi. V prvej etape sa špecializovalo  na liečbu chemoterapiou a paliatívnu liečbu, pretože svoju činnosť začalo bez rádioterapeutickej bázy. 

V r.1991 bolo oddelenie   rozšírené o   moderné pracovisko externej rádioterapie s kobaltovým ožarovacím prístrojom Chisobalt B 75  a  v  r. 1995 aj o pracovisko brachyterapie s moderným ožarovacím prístrojom microSelectron HDR  a  s  plánovacím systémom Plató. Oddelenie bolo zároveň  premenované  na  Oddelenie onkológie a rádioterapie  s   50 lôžkami.

Oddelenie má už dlhoročné skúsenosti ako  nadregionálne pracovisko poskytujúce komplexnú a špecializovanú liečebnú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov so zhubnými novotvarmi z celého regiónu Zemplína  - pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov  nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Sninu. Je plne funkčné a schopné zabezpečiť komplexnú onkologickú liečbu tak po odbornej, prístrojovej a priestorovej stránke.

Nezanedbateľným faktorom je aj jeho geografická poloha v centre Zemplína, čo má veľkú  výhodu v   rovnomernej dostupnosti  pre všetkých pacientov regiónu.

Sme zapojení do vedecko-výskumnej činnosti participáciou na viacerých európskych a amerických výskumných klinických štúdiách.  

Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový  prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení.

V súčasnosti     poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým  a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice. 


 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené