Nemocnica novej generácie
Michalovce

OAIM

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Liečebno - preventívna činnosť OAIM  sa sústreďuje do troch hlavných oblastí:

  • na starostlivosť o   pacientov v kritickom stave na lôžku,
  • na poskytovanie znecitlivenia ( anestézie )  pri liečebných a diagnostických výkonoch,
  • a na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť.

Na základe týchto činností sa oddelenie člení na:
- lôžkovú časť 
- anestéziologický úsek  a
- úsek ambulantný.

Lôžková časť

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú  liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti. 

Oddelenie disponuje 7 lôžkami , ktoré majú multidisciplinárny charakter - to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. Ročne hospitalizujeme cca 220 pacientov.
Pri poskytovaní liečebno -  preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými klinickými aj paraklinickými  medicínskymi odbormi.

Anestéziologický úsek

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytujme všetky typy celkových aj regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu.
V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 6. operačných  pracoviskách (na chirurgickom oddelení , ženskom oddelení , oddelení úrazovej chirurgie, urologickom oddelení, ortopedickom oddelení a otorinolaryngológickom oddelení ). 

Podľa potreby podávame anestézie aj na internom oddelení  ( kardioverzie )  a  na CT pracovisku. Anestézie podávame aj v Psychiatrickej nemocnici pri tzv. elektrokonvulzívnej terapii. OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu – pri tzv. bezbolestných pôrodoch . Táto služba je spoplatená podľa cenníka NsP. Za posledné roky sa ustálil celkový počet anestéziologických zákrokov na úrovni cca     4 400 –  4500  ročne.

Ambulantná časť

Anestéziologická ambulancia (E004) je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok , alebo na nepríjemný , prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.
Ordinačné hodiny: pondelok až piatok       11. 00 – 15. 30 hod.
                              obedňajšia prestávka   13. 30 – 14. 00 hod.

ÚPS ambulancia – po 16. 00 hod. a počas dní pracovného voľna funguje v rámci OAIM.

Personálne obsadenie

Na OAIM pracuje celkove 39 zdravotníckych pracovníkov. Z uvedeného počtu je desať kmeňových lekárov , piati externí lekári pracujú na čiastočný úväzok. Ďalej máme 22 zdravotných sestier , jedného sanitára a jedného zdravotného asistenta.

Primár:

MUDr. Matúš Vojtko – plná kvalifikácia
matus.vojtko@svetzdravia.com  
 
Zástupca primára:   
MUDr. Marcela Somošová – plná kvalifikácia
marcela.somosova@svetzdravia.com

Lekári:  
 
MUDr. Mária Soročinová – plná kvalifikácia
MUDr. Marta Tkáčová
MUDr. Mária Kováčová - plná kvalifikácia
MUDr. Marek Popjak - plná kvalifikácia
MUDr. Patrícia Bruňákova – v príprave na atestáciu
MUDr. Lucia Hoľuková - v príprave na atestáciu
MUDr. Eva Hajníková - v príprave na atestáciu
MUDr. Monika Jurková - v príprave na atestáciu

e-mailové adresy lekárov majú jednotný tvar :  meno.priezvisko@svetzdravia.com

Externí lekári:
   
MUDr. Dalimír Zobka
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Miriam Bodo Bartošová
MUDr. Peter Makšim
MUDr. Anna Bančejová   
       
Poverená vedúca sestra :
 Jana Vajdová  
jana.vajdova@svetzdravia.com        
          

Telefonické kontakty              
                                                                     
Oddelenie – lôžková časť: 056  6416  419
Lekárska izba: 056  6416  228
Lekárska izba: 056  6416  326
Primár oddelenia: 056  6416  294
Vedúca sestra: 056  6416  227
Ambulancia: 056  6416  379  

História oddelenia
Anestéziologicko resuscitačné oddelenie ( ARO) v Michalovciach patrí medzi najstaršie pracoviská tohto druhu na Slovensku. Bolo zriadené v roku 1960 spočiatku ako nelôžkové oddelenie a od roku 1967 ako plnohodnotné lôžkové oddelenie. Kľúčovú úlohu pritom zohral nestor slovenskej anestéziológie a prvý primár oddelenia MUDr. Štefan Juhás. Pán primár Juhás bol zároveň aj prvým atestovaným anestéziológom na Slovensku. Vybudoval na tú dobu moderné oddelenie, ktoré používalo  širokú paletu progresívnych liečebných postupov.  MUDr. Štefan Juhás pôsobil vo funkcii primára od roku 1960 do svojho odchodu do dôchodku v roku 1989. Postupne sa ujali vedenia oddelenia jeho nasledovníci a žiaci. MUDr. Dalimír Zobka bol primárom od roku 1989 do roku 2000, MUDr. Benjamín Bančej od roku od roku 2000 do roku 2005 a  MUDr. Ladislava Beckera od roku 2005 do 31.12.2014. Od 01.01.2015  pracuje oddelenie pod vedením primára  MUDr. Matúša Vojtka. Poverenou vedúcou sestrou oddelenia je Jana Vajdová.


 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené